Ports gratuits segons condicions

Condicions generals de venda a professionals

VERSIÓ: Octubre 2021

HORT DEL SILENCI, SL

CIF: B25817164

Direcció: Carrer Major n°1  25218 Muller Plans Sió- Lleida

Correu electrònic:

Inscrita en el Registre Mercantil amb el número: 1/2019/1.846,0

inscrita en el RIAAC (Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya) amb el número: RSIPAC: 4015607/CAT RGSEAA 40073410/L

1. Objecte

Les presents Condicions Generals de Venda a professionals, tenen com a objecte regular la comercialització dins del territori nacional Espanyol (Peninsular, Balears i Canàries) dels productes ofertats per HORT DEL SILENCI, SL als seus Clients professionals (d'ara endavant el/els Client /s) a través del Lloc Web https://hortdelsilenci.cat (D'ara endavant el Lloc Web)

Les presents Condicions Generals de Venda seran d'aplicació única i exclusivament a empresaris i professionals i, en cap cas a persones que tinguin la condició de “consumidor final”.

Perquè els Usuaris tinguin la condició de Client, hauran de complir els requisits següents:

• Ser un professional i/o empresari, major de 18 anys i amb prou capacitat legal per celebrar contractes.

• Donar-vos d'alta com a Client directament a través del Formulari d'Alta Client acceptant aquestes Condicions Generals de Venda. Un cop rebut el formulari i validat us facilitarem les claus d'accés mitjançant correu electrònic.

• En el moment que és dona d’alta és definiran les condicions de pagament que registrar la totalitat de les operacions.

Les presents Condicions Generals de Venda són les úniques aplicables a la contractació de productes o serveis a través del Lloc Web, i substitueixen qualsevol altra condició, excepte acord i per escrit entre HORT DEL SILENCI,SL i el Client d'acord amb Condicions Particulars.

HORT DEL SILENCI, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, els continguts, serveis o productes comercialitzats des del Lloc Web, així com les ofertes comercials presentades.

2. Acceptació i Formalització

El Client té coneixement que, en el moment de fer la compra de productes en aquest Lloc Web ha llegit i acceptat l'Avís Legal, Condicions d'Ús i Política de Privadesa (publicades al peu d'aquest Lloc Web) i les presents Condicions Generals de Venda . En aquest sentit, l'Usuari haurà de complir amb les normes i obligacions que s'hi estableixen.

3. Informació sobre el producte

Les descripcions dels productes exposats en aquest Lloc Web són sobre els productes reals posats a la venda per tal de donar la major informació veraç i exacta sobre aquests i les seves característiques però, el Client ha de tenir en compte que no tenen caràcter exhaustiu.

4. Preus

El preu i la quantitat mínima de compra de cada article són les indicades en aquest Lloc Web quan el Client accedeix amb el número de compte Client i la contrasenya.

Els preus indicats en aquest Lloc Web no inclouen els serveis de gestió i enviament, que variaran en cada cas i segons les condicions pactades amb el Client.

Els preus dels productes exposats en aquest Lloc Web no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), o qualsevol altre tribut que, si escau, sigui procedent aplicar.

HORT DEL SILENCI,SL es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment. Els productes a la venda es facturaran basant-se en les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data, prèvia acceptació expressa d'HORT DEL SILENCI,SL.

Els Clients, com a empresaris independents, determinaran els preus i condicions de venda que considerin oportuns garantint el respecte al prestigi i bon nom de les marques titularitat d'HORT DEL SILENCI,SL al mercat.

Els preus que apareixen en aquest Lloc Web seran efectius a partir del dia de la publicació.

5. Formalització de comandes

Totes les comandes estaran subjectes a l'acceptació expressa de les Condicions Generals de Venda per part del Client i a la confirmació per part d'HORT DEL SILENCI,SL de la compra mitjançant l'enviament de correu electrònic.

6. Disponibilitat dels productes

HORT DEL SILENCI,SL farà tot el possible per complaure tots els seus clients en la demanda dels seus productes. No obstant això, de vegades, i a causa de causes difícilment controlables per aquesta, poden produir-se errors humans o incidències en els sistemes informàtics, per la qual cosa és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor d'HORT DEL SILENCI,SL difereixi de la comanda inicialment realitzada pel Client.

Per al cas que el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el Client serà informat degudament per HORT DEL SILENCI,SL.

7. Cancel·lació de comandes

HORT DEL SILENCI,SL no acceptarà cancel·lacions de comandes a través d'aquest Lloc Web. Per realitzar una cancel·lació, el Client haurà de contactar amb HORT DEL SILENCI,SL, segons les següents dades de contacte,

e-mail: [email protected]

Telèfon: 938397337

8. Terminis, lloc de lliurament i pèrdua

8.1 Lliurament de producte

El Client haurà de registrar clarament les dades de lliurament indicant nom, adreça de lliurament completa, persona de contacte i telèfon.

A partir del lliurament dels productes, els riscos de pèrdua i deteriorament dels mateixos, així com els danys ocasionats, seran a compte del Client.

HORT DEL SILENCI,SL es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça indicada pel Client. Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui el Client ha de ser una adreça on es pugui fer el lliurament dins de l'horari laboral habitual.

HORT DEL SILENCI,SL no serà responsable dels errors causats al lliurament quan l'adreça introduïda pel Client al formulari de comanda no es correspongui a la realitat o hagin estat omesos.

En el moment del lliurament de la comanda de productes, el Client haurà d'exhibir el document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar-ne una còpia al transportista.

El risc dels productes (entre altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) es transmetrà al Client a partir del moment en què la comanda de productes hagi estat posada a disposició del Client de conformitat amb allò establert en aquests Condicions Generals de Venda.

8.2 Termini de lliurament

El termini de lliurament dependrà de la disponibilitat del producte al moment d'acceptació de la comanda.

Per a productes en disponibilitat el termini habitual fixat per als lliuraments és de 4-6 dies laborables comptats des de la data de confirmació de la comanda.

Per a productes sense disponibilitat, s'informa de diferents terminis (menor d'1 mes, més d'1 mes, més de 2 mesos,..) en funció de la informació disponible al sistema.

Això no obstant, els terminis expressats anteriorment són una estimació i HORT DEL SILENCI,SL intentarà sempre lliurar les comandes en el menor temps possible. Si per causes de força major o raons logístiques hi hagi retards en els lliuraments de les comandes, HORT DEL SILENCI,SL informarà els seus clients quan en tingui coneixement.

S'entén lliurada una comanda quan l'empresa de transports posa el producte a disposició del Client, per tant, el lliurament es materialitzarà a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.

8.3 Lliuraments no realitzats i Extraviament

Si en el moment del lliurament del producte a l'adreça indicada, el Client es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar un nou lliurament. Si, transcorreguts (5) dies hàbils des de la data de l'avís, el Client no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran tornats als magatzems d'HORT DEL SILENCI,SL i el Client s'haurà de fer càrrec dels serveis de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut fer el lliurament es per la pèrdua del paquet, i així ens ho notifica el transportista. En aquests casos, passats (10) dies hàbils des de la notificació us enviarem una nova expedició amb la mercaderia extraviada sempre que la disponibilitat del producte ho permeti. En cas de no disponibilitat us facilitarem una proposta de substitució per un producte equivalent o realitzarem l'abonament corresponent.

8.4 Diligència al lliurament

El Client haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant del transportista que, per compte d'HORT DEL SILENCI,SL faci el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge.

Si, posteriorment, un cop revisat el producte, el Client detecta qualsevol incidència com cops, trencaments, indicis d'haver estat obert o qualsevol desperfecte causat i degut a l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a HORT DEL SILENCI,SL via e-mail a la següent adreça de correu :[email protected] durant les següents (24) hores des del lliurament.

9. Canvis i Anul·lacions de productes

9.1 Canvis de producte

HORT DEL SILENCI, SL no podrà substituir, sense prèvia consulta al Client, un producte sol·licitat a l a comanda.

HORT DEL SILENCI,SL es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça indicada pel Client. Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui el Client ha de ser una adreça on es pugui fer el lliurament dins de l'horari laboral habitual.

9.2 Anul·lació de la comanda

Si el Client anul·la una comanda confirmada quan aquesta ja ha sortit de les instal·lacions d’HORT DEL SILENCI, SL cap a la destinació, o no accepta el paquet en arribar, el Client haurà de fer-se càrrec de les despeses de transport i tramitació que hagi ocasionat.

10. Política de Devolucions

No s’admeten devolucions excepte en casos de substitució de productes que no siguin aptes per a la seva comercialització, defectuosos o productes que no s’ajustin a la comanda. En aquests casos HORT DEL SILENCI, SL recollirà els productes i els substituirà per altres que s’ajustin a les condicions de la comanda.

Per gestionar les devolucions, el Client es compromet a comunicar la incidència a HORT DEL SILENCI,SL via e-mail a la següent adreça de correu: [email protected] durant les següents (24) hores des del lliurament.

11. Formes de pagament

Per garantir la satisfacció dels nostres clients, requerim que la primera comanda sigui pagada per avançat;
posteriorment, poden triar entre les diferents formes de pagament que oferim en comandes futures.

El Client podrà fer el pagament de les comandes en aquest Lloc Web per,

• Rebut domiciliat.

• Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) mitjançant un TPV virtual. Per utilitzar la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, el comprador ha d'emplenar un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, el tipus de targeta, la data de caducitat de la targeta i el codi de seguretat. El Client haurà de notificar a HORT DEL SILENCI,SL qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres d'aquest Lloc Web, mitjançant l'enviament de correu electrònic o via telefònica, en el termini més breu possible perquè HORT DEL SILENCI,SL pugui fer les gestions oportunes.

• Transferència bancaria.

12. Nul·litat

En cas de declarar nul·la de qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals de Venda, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions Generals de Venda.

HORT DEL SILENCI,SL podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part d'HORT DEL SILENCI,SL o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

13. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals de venda es regeixen per la llei espanyola.

Per a qualsevol divergència sorgida del present contracte, ambdues parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Lleida amb renúncia al seu propi fur, si aquest és un altre.

Contacteu-nos