Ports gratuits segons condicions

Avís legal

El present avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés, navegació o us del portal per part de tots els usuaris. Si l’usuari no està d’acord amb les mateixes no tindrà dret a utilitzar el lloc web d’Hort del Silenci.

El fet d’accedir al PORTAL suposa el coneixement i acceptació integra per part de l’USUARI dels termes i condicions d’us del PORTAL, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

En aquest sentit, LA TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret de modificar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’us del PORTAL i, en general, els elements que integren el disseny i la configuració del PORTAL. Per això, HORT DEL SILENCI, recomana als USUARIS que llegeixin detingudament les presents condicions d’us del PORTAL cada vegada que accedeixin al PORTAL.

En cas que a traves del PORTAL s’ofereixi la utilització, prestació i/o contractació de productes i serveis, per a ser utilitzats i/o sol·licitats per a l’USUARI implicarà l’acceptació sense reserves de les condicions generals de contractació que, en el seu cas, s’hagin establert a tal efecte i formaran part integrant del present avís Legal.

LA TITULAR DEL PORTAL es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre en qualsevol moment i sense necessitat de preavís l’accés als seus productes, serveis i/o continguts del PORTAL, així com de la configuració mateixa del portal, prestacions, productes, serveis i continguts sense que l’usuari tingui possibilitats de reclamar o exigir indemnització ; en particular per operacions de manteniment, reparació, actualització millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després de tal finiment seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present avís Legal i/o en qualsevol de les condicions particulars que li siguin d’aplicació.

TITULARITAT DEL PORTAL

Pot posar-se en contacte amb el titular del PORTAL a través del telèfon: +34 938 397 337 i/o del correu [email protected].

El titular del portal web hortdelsilenci.cat és Hort del Silenci, SL, amb domicili a aquests efectes a la Carrer Major n°1  25218 Muller Plans Sió- Lleida i proveïda del NIF B25817164. El nom del domini HORT DEL SILENCI a través de la qual s’accedeix al present PORTAL també és titularitat de Hort del Silenci, SL, estant prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes i serveis que no siguin titularitat d’HORT DEL SILENCI que pugui causar confusió entre els USUARIS finals o el descrèdit d’HORT DEL SILENCI.

ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’USUARI declara que disposa de la capacitat legal necessària per a vincular-se per aquest acord i per a utilitzar aquest PORTAL de conformitat amb les condicions generals d’us aquí enunciades.

El mer accés al PORTAL, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar a les anteriors implicarà, per part dels qui naveguin pel PORTAL, l’adquisició de la consideració d’usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cada una de les normes integrants del present Avís Legal.

L’USUARI es compromet a que tota la informació que subministri en la utilització del present portal serà, verdadera, completa i precisa.

En tot cas, l’accés, navegació i l’ús del PORTAL es fa sota la única i exclusiva responsabilitat de l’usuari, per lo que aquest es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del PORTAL i dels seus continguts.

L’USUARI s’obliga a usar els continguts del PORTAL de forma diligent, correcta i licita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

  • Utilitzar-lo amb finalitats o efectes contraris de la llei, a la moral, a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic i a les instruccions rebudes per a la TITULAR DEL PORTAL.
  • Utilitzar-los amb la finalitat de lesionar els legítims drets de tercers.
  • Usar els continguts i, en particular, l’informació de qualsevol classe obtinguda a traves del PORTAL per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera la citada informació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del PORTAL, entenent aquests a títol merament enunciatius i no exhaustius els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, la estructura de navegació, el software, continguts audiovisuals i sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions, informacions i, en general, qualsevol altre creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial (en endavant els continguts) son propietat intel·lectual de la titular de la TITULAR DEL PORTAL o de tercers, dels que la TITULAR DEL PORTAL ha obtingut la corresponent llicencia.

Queden reservats els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els CONTINGUTS podent-ne resultar responsabilitats de l’ús, explotació o utilització no autoritzada de continguts.

També està prohibit l’ús de marques, noms comercials o signes distintius de la marca HORT DEL SILENCI sense el previ consentiment de la seva TITULAR.

RESPONSABILITAT DEL TITULAR DEL PORTAL

LA TITULAR DEL PORTAL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del PORTAL i evitar la existència i/o transmissió de virus i d’altres components maliciosos als USUARIS i que posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per a comprovar la veracitat, exactitud adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat en la informació i continguts subministrats pel PORTAL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

En particular la TITULAR DEL PORTAL no garanteix ni es fa responsable de:

  1. La falta de disponibilitat o accessibilitat del PORTAL o de la continuïtat del PORTAL;
  2. La existència d’interrupcions, errors d’accés al PORTAL o mal funcionament del PORTAL, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a internet;
  3. La presència de virus i d’altres elements informàtics maliciosos al PORTAL o el servidor que el subministra; correspon al USUARI, en el seu cas, la disponibilitat de mitjans adequats per a la detecció i desinfecció de programes informàtics maliciosos;
  4. La invulnerabilitat del PORTAL i de les mesures que s’adoptin en el mateix;
  5. Les decisions preses a partir de la informació subministrada al PORTAL, ni els danys i perjudicis per a l’USUARI o per a tercers en motiu de les actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al PORTAL;
  6. Dels danys produïts als equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del PORTAL:
  7. Qualsevol altre dany que, en el seu cas, es pugues causar pel mal funcionament del present PORTAL.

ENLLAÇOS A D’ALTRES PÀGINES WEB

La TITULAR DEL PORTAL pot oferir al seu portal enllaços, directa o indirectament, a recursos o pàgines web d’Internet que es trobin fora del PORTAL. En cap cas aquests enllaços han de pressuposar que existeixin acords amb els seus responsables, ni la recomanació HORT DEL SILENCI,SL a la contractació de productes i/o serveis que ofereixin.

La TITULAR DEL PORTAL posa de manifest que no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per d’altres pàgines web a les que es puguin establir enllaços des del PORTAL. En conseqüència, la TITULAR DEL PORTAL no assumirà cap tipus de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es pugui establir enllaç des del PORTAL, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

ENLLAÇOS AMB DESTÍ AL PORTAL D’HORT DEL SILENCI

Per al cas que qualsevol USUARI, entitat o pàgina web desitges establir algun tipus d’enllaç amb destinació al PORTAL, amb anterioritat a realitzar el citat enllaç haurà d’obtenir autorització expressa i per escrit de la TITULAR DEL PORTAL i l’enllaç haurà de ser absolut i complert, en el sentit de que es realitzi a la pàgina principal del PORTAL, incloent tota la extensió de la pàgina principal.

Així mateix, en el cas que la entitat que realitzes el enllaç des de la seva pàgina web al PORTAL d’HORT DEL SILENCI també desitges incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, o qualsevol altre signe identificatiu de la TITULAR DEL PORTAL i/o del PORTAL necessitarà la prèvia autorització expressa i per escrit de la TITULAR DEL PORTAL.

NUL·LITAT

En cas que qualsevol disposició del present Avís legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions de l’avís legal.

En el cas que la TITULAR DEL PORTAL no exercís qualsevol dret o acció reconeguda en el present avís legal, això no constituiria una renuncia al mateix llevat existeixi reconeixement i acord escrit de la TITULAR DEL PORTAL.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal es regirà per la normativa espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugues derivar-se de l’accés al PORTAL, l’USUARI i la TITULAR DEL PORTAL, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de la TITULAR DEL PORTAL.

Contacteu-nos